Компютърна техника и технологии

Професионално направление: Електроника и автоматизация
Професия: Техник на компютърни системи

Професионалната подготовка включва изучаването на следните учебни предмети:
Електротехника, Градивни елементи, Техническо чертане и документиране, Здравословни и безопасни условия на труд, Аналогова схемотехника, Цифрова
схемотехника, Въведение в РС, Приложни програмни продукти, Процесори и памети за РС, Дънни платки за РС, Програмиране, Проектиране на електронни схеми, Компютърни мрежи, Приложен софтуер, Периферни устройства, Запомнящи устройства, Приложен мрежов софтуер, Програмиране на WEB дизайн, Учебна практика, Производствена практика

След завършване на обучението си учениците ще имат знания и умения за:

 • Разчитане и използване на техническа документация и нормативни документи за изграждащите модули на компютърна система (КС)
 • Създаване на принципни електрически схеми и графични оригинали на печатни платки
 • Идентифициране на компонентите на КС
 • Правилно монтиране на компонентите на КС (процесор, вентилатор, памет, разширителни платки, запаметяващи устройства)
 • Откриване и отстраняване на проблеми и дефекти в КС
 • Свързване на външни и вътрешни кабели
 • Свързване на периферни устройства (външни модеми, принтери, скенери, тонколони, микрофон)
 • Откриване, отстраняване и диагностициране на проблеми и дефекти в периферни устройства
 • Инсталиране на различни операционни системи и драйвери
 • Структура и последователност на инсталиране на различни операционни системи
 • Инсталиране и използване на приложен и специализиран софтуер
 • Работа с антивирусни пакети и архивиращи програми
 • Глобална компютърна мрежа Internet – архитектура и потребителски услуги
 • Архитектура и особености на различни видове локални мрежи
 • Кабелна система и конектори
 • Инсталиране на КС като работна станция в локална мрежа

Реализация:

 • Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификация по професията "Техник на компютърни системи"
 • Завършилият тази специалност може да работи в производствени предприятия и фирми с предмет на дейност, свързан с диагностика, монтаж, хардуерно и софтуерно поддържане и сервизно обслужване на компютърна техника.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052 741 363, 052 755 077
Главен счетоводител: 052 741 547
Зам. директор учебна дейност: 052 750 669
E-mail: info-400055@edu.mon.bg
Работно време и
приемни часове »