График на приема

Изтегли в pdf: ГРАФИК на дейностите по приема в ПТГ - Варна за 2019-2020 г. учебна година

Изтегли в pdf: Ред и условия за попълване на незаетите места след III етап на класиране съгласно заповед №1873/ 26.06.2019 год. на директора

 

Вид дейност

Срок

1

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.

03.06 - 05.06.2019 г. вкл.

2

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.

до 18.06.2019 г. вкл.

3

Провеждане на изпитете от националните външни оценявания по:

  • Български език и литература
  • Математика
  • Чужд език

17.06.2019 г.
19.06.201 г.
21.06.2019 г.
4

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Спорт
20.06.2019 г.
24.06.2019 г.
25 - 26.06.2019 г., вкл.
5
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите. до 27.06.2019 г., вкл.

7

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите

до 02.07.2019 г. вкл.

8

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

03.07 - 05.07.2019 г. вкл.

9

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 11.07.2019 г. вкл.

10

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

до 16.07.2019 г. вкл.

11

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 18.07.2019 г. вкл.

12

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

до 22.07.2019 г. вкл.

13

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

23.07.2019 г.

14

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

24.07 - 25.07.2019 г. вкл.

15

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29.07.2019 г. вкл.

16

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

31.07.2019 г. вкл.

17

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

01.08.2019 г.

18

№1873/ 26.06.2019 год.

Ред и условия за попълване на незаетите места след III етап на класиране съгласно

заповед №1873/ 26.06.2019 год. на директора

1.Дейности и срокове

Дейност

Срок

I класиране

Срок

II класиране

Срок

III класиране

Срок

IV класиране

1

Подаване на заявления за участие в класиране

5.08-14,00ч.

12.08-14,00ч.

19.08-14,00ч.

4.09-14,00ч.

2

Обявяване на списъците с приетите ученици

5.08-14,30ч.

12.08-14,30ч,

19.08-14,30ч.

4.09-14,30ч.

3

Записване на приетите  ученици

5.08-до16,00ч

12.08-до16,00ч.

19.08-до16,00ч

4.09-до16,00ч.

4

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места

5.08-16,00ч

12.08-16,00ч

19.08-16,00ч.

4.09-16,00ч.

2.Необходими документи за участие във всяко  класиране :

- заявления по образец на училището

- оригинал на свидетелство за завършено основно образование

- оригинал на служебна бележка от НВО

- оригинал на медицинско свидетелство

3. Начин на класиране

- по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания

- балообразуване :

брой точки от :

- 2тест БЕЛ + 2тест М+ превърнати по скала в точки оценката по ИИ + оценката по ИТ от свидетелството за завършено основно образование

-  2тест БЕЛ + 2тест М+ превърнати по скала в точки оценката по М + оценката по ИТ от свидетелството за завършено основно образование

IІІ. Работно място на комисиите - Професионална техническа гимназия - Варна

ІV. Работно време на комисиите - от 8.00 до 16.00 ч.

Съгласно заповед №1873/ 26.06.2019 год. на директора на училището до 10.09.2019 г. вкл.

19

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 13.09.2019 г. вкл.

 

Още информация на сайта на РУО - Варна:

Прием на ученици след завършване на основно образование за учебната 2019/2020 г.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

» Прием

» Вижте видео