Прием - График на приема

ГРАФИК на дейностите по приема в ПТГ - Варна за 2022-2023 учебна година

Вид дейност

Срок

1

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII клас.

02 - 18 февруари 2022 г.

2

Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

03 - 21 май 2022 г.

3

Подаване на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите.

26 - 27 май 2022 г.

4

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО.
Получаване на служебни бележки за полагане на изпитите за проверка на способностите.

до 10 юни 2022 г.

5

Провеждане на изпитите от националните външни оценявания по:

  • Български език и литература
  • Математика
  • Чужд език (по желание на ученика)

 

14 юни2022 г., 10:00 часа

16 юни 2022 г., 10:00 часа

17 юни 2022 г., 10:00 часа

6

Провеждане на изпитите за проверка на способностите:

  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Физическо възпитание и спорт

 

 

21 юни 2022 г.
22 юни 2022 г.
23 - 24 юни 2022 г.

7

Обявяване на резултатите от НВО.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

до 28 юни 2022 г.

8

Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

до 04 юли 2022 г.

9

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

05  - 07 юли 2022 г.

10

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 12 юли 2022 г.

11

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

13 - 15 юли 2022 г.

12

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 20 юли 2022 г.

13

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

21- 22 юли 2022 г.

14

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

25 юли 2022 г.

15

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

26 - 27 юли 2022 г.

16

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29 юли 2022 г.

17

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

01 - 02 август 2022 г.

18

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

до 03 август 2022 г.

19

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 10.09.2022 г. вкл.

20

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 14.09.2022 г. вкл.


Работно време на училищната комисия за записване на ученици: от 8:00 до 16:00 ч.


Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052 741 363, 052 755 077
Главен счетоводител: 052 741 547
Зам. директор учебна дейност: 052 750 669
E-mail: ptgvarna@abv.bg
Работно време и
приемни часове »