За нас - История

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ - Варна е наследник на Техникум по машиностроене и електроника - създаден със заповед на МНП No 5054/20.07. 1949 година - позната на варненци като "МЕХАНОТО"

В почти 70 - годишната история на училището са обучени повече от 12000 специалисти в различни области на машиностроенето, електрониката и двигателостроенето.

Притежава ресурс и кадрови потенциал за подготовка на специалисти със средно образование, висока професионална квалификация и солидни чуждоезикови познания.

Училището е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Опрени на традицията, с примера на предходниците, поели от тях половинвековната щафета, възпитаниците от Професионална техническа гимназия с гордост изричат:

"Знаем, можем, успяваме!"

 • ПТГ - Варна предоставя безопасна и творческа учебна среда.
 • Учебният план дава възможност за задълбочена общообразователна подготовка по държавни стандарти и солидни професионални знания.
 • Мениджмънтът на ПТГ - Варна гарантира реализирането на широкообхватно обучение и интердисциплинарна подготовка, съобразени с възможностите и интересите на учениците.
 • ПТГ - Варна притежава ресурсен и висококвалифициран кадрови потенциал, подготвен да посрещне предизвикателствата на новото време.
 • ПТГ - Варна има отлично представяне на регионални и национални олимпиади, състезания и фестивали.
 • ПТГ - Варна издава следните сертификати : Диплома за завършено средно образование, Свидетелство за професионална квалификация трета степен.

ПТГ - Варна предлага:

 • Общежитие;
 • Спортен комплекс;
 • Тенис клуб;
 • Кино зала;
 • Библиотека с богат фонд от българска и чужда литература и периодични издания;
 • Съвременни кабинети и лаборатории;
 • Компютърни кабинети с високоскоростен достъп до Интернет;
 • Специалности, позволяващи реализация и мобилност: КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА, ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН, МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКАМЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА, ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА, МЕХАТРОНИКА, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА.
 • Интензивно изучаване на чужди езици;
 • Възможност за получаване на допълнителна професионална квалификация: правоспособност водач на МПС - категория "В"; програмиране на машини с цифрово програмно управление; стругарство; климатична техника; AutoCad.
 • Извънкласни занимания и проекти: кръжок по ракетомоделизъм, клуб по журналистика, клуб по Превенции, "Правата на детето", "Връстници обучават връстници", Национална програма "С грижа за всеки ученик", международен проект "Слънчеви училища", проект ФАР: "Действай сега"; духов оркестър, спортни секции по футбол, баскетбол, волейбол, хандбал, тенис, фитнес, шахмат и други.
 • Участие в проекти.

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052 741 363, 052 755 077
Главен счетоводител: 052 741 547
Зам. директор учебна дейност: 052 750 669
E-mail: info-400055@edu.mon.bg
Работно време и
приемни часове »