За нас - Правилници, планове и програми

Вътрешни правила за осигуряване на мерки и средства за защита на личните данни, обработвани в Професионална техническа гимназия Варна

Отговорно лице:

Милена Миткова

зам.директор АСД

ПТГ-Варна

gsm:0884 198 433


Форми на обучение: дневна и самостоятелна

Правилник за дейността на ПТГ - Варна за 2023/2024 учебна година

Годишен план на ПТГ за 2023-2024 учебна година

 


 

План за изпълнение на стратегията за развитие на професионална техническа гимназия - Варна за учебната 2023/2024 година

 

 


Повишаване на качеството на образованието и обучението за учебната  2023/2024 година

План за работа с родителите  и включването им като партньори във възпитателно – образователния процес за учебната 2023/2024 година

Мерки за намаляване на отсъствията по неуважителни причини,преждевременното напускане и отпадане от училище за учебната2023/2024 година

Предоставяне  на  равни  възможности   и  за приобщаване  на  децата  и   учениците от  уязвими  групи


Вътрешни правила за  достъп до обществена информация

Училищна политика за превенция и интервенция на тормоза и насилието в ПТГ - Варна за учебна 2022/2023 година

Сигнал за тормоз - процедура за действие

Етичен кодекс

Стратегия за развитие за периода 2021/2022-2025/2026 година

План към стратегията

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052 741 363, 052 755 077
Главен счетоводител: 052 741 547
Зам. директор учебна дейност: 052 750 669
E-mail: info-400055@edu.mon.bg
Работно време и
приемни часове »