Проекти

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 "Ученически практики – 2"

Всички  |   Реализирани  |   Текущи


Ремонт на покриви и санитарни възли

по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ 2014 г.... виж още


Проект "Ученически практики" 2013 г.

Вижте информация и снимки:... виж още


Проект "Ученически практики" 2013 г.

Проект "Ученически практики" 2013 г.

Вижте информация и снимки:... виж още


ИКТ в училище 2012

Започна изпълнението на проект „Доставка на 40 броя терминални работни места за нуждите на Професионална техническа гимназия,  гр. Варна»... виж още


Проект "Съвременни методи и технологии за диагностика, поддръжка и ремонт на автомобили – изучаване на немския опит"

Проект "Съвременни методи и технологии за диагностика, поддръжка и ремонт на автомобили – изучаване на немския опит"

Проект "Съвременни методи и технологии за диагностика, поддръжка и ремонт на автомобили – изучаване на немския опит", 2012-1-BG1-LEO01-06777,  по Секторна програма „Леонардо да Винчи”, финансирана с 49480 лв. Проектът ще предостави възможност за практическо обучение на ученици в Германия, запознаване с немския опит, както и немската култура и история. Секторна програма „Леонардо да Винчи” поддържа и осъществява политиката за професионално образование и обучение на страните членки на ЕС, като се съобразява със съдържанието и организацията на тази политика в съответната страна.... виж още


"Съвременно обучение - успешен бизнес"

"Съвременно обучение - успешен бизнес"

22 май 2010 - Приключи изпълнението на проект по Националната програма за Модернизация на професионалното образование за 2009/2010 учебнагодина. Проектът "Съвременно обучение - успешен бизнес" за 300 000 лв.... виж още


Адаптиране на професионалната квалификация на учениците към изискванията на бизнеса.

Адаптиране на професионалната квалификация на учениците към изискванията на бизнеса.

Проектът се осъществи по схемата "Разработване на механизъм за училищни и студентски практики" в рамките на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Финансирането възлиза на 46 000 лева и се осигурява изцяло от Европейския социален фонд. Партньори по проекта са Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" и Професионална техническа гимназия - Варна.... виж още


"Модернизиране на системата на професионалното образование" по национална програма за модернизиране на системата на професионалното образование.

"Модернизиране на системата на професионалното образование" по национална програма за модернизиране на системата на професионалното образование.

По проекта училището получи 195 000 лева. Близо половината от средствата бяха използвани за внедряване на система за цифрово програмно управление на две металорежещи машини и закупуване на нова апаратура и осем тренажора. Съфинансирането по проекта в размер на 41 000 лева осигури фирма ЕСД България ЕООД - официален представител на концерна DR.... виж още


По национална програма "С грижа за всеки ученик" - модул "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади"

По национална програма "С грижа за всеки ученик" - модул "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади"

Ежегодно и традиционно ученици от ПТГ Варна участват и печелят Националната олимпиада по Техническо чертане. Програмата осигури участието на повече участници и на ученици от различни специалности, които изучават дисциплината в по-малко часове по учебен план. По този начин се предостави възможност на голям брой ученици да усвоят допълнителни професионални умения. ... виж още


Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052 741 363, 052 755 077
Главен счетоводител: 052 741 547
Зам. директор учебна дейност: 052 750 669
E-mail: info-400055@edu.mon.bg
Работно време и
приемни часове »