Проекти

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 "Ученически практики – 2"

Всички  |   Реализирани  |   Текущи

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 "Ученически практики – 2"

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 "Ученически практики – 2"

През учебната 2022/2023 година дейностите по проекта продължават. Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 "Ученически практики – 2" ... виж ощеПроект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“

Проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“

Професионална техническа гимназия участва в проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  с 42 ученици от IX, X и XI клас от осем професии в десет фирми: ... виж още


Твоят час 2017/2018 учебна година

Твоят час 2017/2018 учебна година

2017/2018 учебна година Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1... виж още


По национална програма "С грижа за всеки ученик" - модул "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади"

По национална програма "С грижа за всеки ученик" - модул "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади"

Ежегодно и традиционно ученици от ПТГ Варна участват и печелят Националната олимпиада по Техническо чертане. Програмата осигури участието на повече участници и на ученици от различни специалности, които изучават дисциплината в по-малко часове по учебен план. По този начин се предостави възможност на голям брой ученици да усвоят допълнителни професионални умения. ... виж още


BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. ПТГ-Варна сформира 8 групи за извънкласна и извънучилищна дейност по проект  УСПЕХ в следните тематични направления: АТЕЛИЕ ЗА РЕКЛАМА, АЗ И МОЯТ ГРАД – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ, ЕСТЕТИКАТА В ЖИВОТА И ТВОРЧЕСТВОТО, MЛАД ЕЛЕКТРОНЧИК, МОИТЕ  ПРАВАПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ТРАНСПОРТА, СТУДИО ЗА ДИЗАЙН И РЕКЛАМА, РАКЕТОМОДЕЛИЗЪМ ... виж още


Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052 741 363, 052 755 077
Главен счетоводител: 052 741 547
Зам. директор учебна дейност: 052 750 669
E-mail: ptgvarna@abv.bg
Работно време и
приемни часове »