Административни услуги - 9. Издаване на европейско приложение за професионална квалификация

ИЗТЕГЛИ в pdf: Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за ПК

ИЗТЕГЛИ в docx: Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за ПК

 

1. Наименование на административната услуга.

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закона за професионалното образование и обучение (Чл. 38, ал. 6)

Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 133, ал. 3)
3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт

Директор на институцията.

4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация по реда на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:

-          Подаване на заявление в институцията, провеждала обучението. В случай, че институцията, издала оригиналния документ е закрита, заинтересованото лице подава заявление до институцията, където се съхранява задължителната документация.

–        Европейското приложение на свидетелство за професионална квалификация е освободено от графичен дизайн (ОГД) и се издава от институцията, провеждала обучението, а в случай, че тя е закрита, от институцията, където се съхранява задължителната документация.

–         То се подпечатва в съответствие с изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.

– Европейското приложение на свидетелството за професионална квалификация се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8/2016 г.

 

5. Начини на заявяване на услугата.

Лично или чрез пълномощник.

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път.

Услугата не се предоставя по електронен път.

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
Безсрочен


8. Такси или цени.

Не се дължат

 

9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Национална агенция за професионално образование и обучение

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката


10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за издаване на европейското приложение на свидетелство за професионална квалификация се обжалва по реда на АПК пред Административния съд


11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

[email protected]


12. Начини на получаване на резултата от услугата.

Лично или чрез пълномощник.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаем, можем, успяваме!

Професионална Техническа Гимназия, Варна е на трето място в страната по броя на реализиралите се ученици по придобитата специалност.

Училището обучава в специалности: графичен дизайн, компютърна графика, компютърна техника и технологии, микропроцесорна техника, промишлена естетика и дизайн, медицинска техника, експлоатация на автомобилния транспорт, автотранспортна техника

За контакти:
Тeл. 052 741 363, 052 755 077
Главен счетоводител: 052 741 547
Зам. директор учебна дейност: 052 750 669
E-mail: info-400055@edu.mon.bg
Работно време и
приемни часове »